Prešovský samosprávny kraj realizoval projekt “Inovačné partnerské centrum“. Financovanie bolo zabezpečené z programu Nórskeho finančného mechanizmu a EHP. Implementácia projektu začala v roku 2007 a jeho oficiálne ukončenie bolo v roku 2011.

 

Jedným z výstupov projektu bolo vytvorenie Inovačného partnerského centra, ako koordinačného centra, prepájajúceho existujúce štruktúry v oblasti podpory rozvoja inovácií v PSK.

Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb neziskového charakteru, vzniklo počas realizácie projektu 21.10.2010. Činnosť združenia v roku 2010 a 2011 bola úzko spojená s implementáciou aktivít projektu ako networking, praktické tréningové programy, publicita a monitoring. Od roku 2012 realizuje aktivity zamerané na sieťovanie, budovanie partnerstiev, propagáciu inovácií a prípravu projektových návrhov za účelom podpory spolupráce medzi výskumno-vývojovou sférou, verejným sektorom a podnikateľmi.

Financovanie je zabezpečované z členských prostriedkov zakladajúcich členov združenia.