Hlavnou témou projektu ENTER-transfer je  nástupníctvo firiem, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe, pretože táto problematika má výrazné hospodárske a sociálne dopady.

Množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti.

Relevantnosť témy pre Slovensko a ďalšie krajiny strednej Európy zapojené do projektu podľa neho podčiarkuje aj fakt, že napriek existencii schém umožňujúcich nástupníctvo v krajinách západnej Európy, postsocialistické krajiny majú minimálne skúsenosti s prenosom vlastníctva a len základné povedomie o danej problematike.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom 2 milióny eur je financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“, ktorý poskytne vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Prostredníctvom školení a praktických nástrojov a postupov chce projekt prispieť k posilneniu kapacít subjektov verejného sektora pri podpore nástupníctva, ako aj k rozvoju kompetencií mladých podnikateľov, majiteľov rodinných podnikov a ich potomkov pre úspešnú realizáciu tohto transformačného procesu.

Ďalším z plánovaných výstupov projektu je vytvorenie online portálu spájajúceho spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy. Vďaka vypracovaným stratégiám zohľadňujúcim špecifiká jednotlivých participujúcich krajín, budú môcť subjekty verejného sektora vytvárať vhodné podmienky pre nástupníctvo firiem na lokálnej a regionálnej úrovni.

Vedúci partner projektu ENTER-transfer:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

Partneri projektu ENTER-transfer:

Inovačné partnerské centrum, Prešov

Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Česká republika

Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika

Business Upper Austria - Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko

Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko

DUNEA - Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník - Neretva, Chorvátsko

Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

Webová stránka projektu:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER-transfer.html