Interreg Poľsko – Slovensko                                  

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.

 

Názov projektu: GreenFilmTourism

 

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0143/17

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

Počet ostatných partnerov: 5

 PW / VP: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

 P1: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 P2: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie 

 P3: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 P4: Inovačné partnerské centrum, Prešov 

 P5: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Začiatok projektu: 01. 11. 2020

Ukončenie projektu: 31. 10. 2022

Celková hodnota projektu: 908 568,36 €          

Financovanie z prostriedkov EFRR: 772 283,09 €

Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

 

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 135 513,80 €

 

Hlavnou témou projektu ENTER-transfer je  nástupníctvo firiem, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe, pretože táto problematika má výrazné hospodárske a sociálne dopady.

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prešovský samosprávny kraj realizoval projekt “Inovačné partnerské centrum“. Financovanie bolo zabezpečené z programu Nórskeho finančného mechanizmu a EHP. Implementácia projektu začala v roku 2007 a jeho oficiálne ukončenie bolo v roku 2011.