Hlavnou témou projektu ENTER-transfer je  nástupníctvo firiem, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe, pretože táto problematika má výrazné hospodárske a sociálne dopady.

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prešovský samosprávny kraj realizoval projekt “Inovačné partnerské centrum“. Financovanie bolo zabezpečené z programu Nórskeho finančného mechanizmu a EHP. Implementácia projektu začala v roku 2007 a jeho oficiálne ukončenie bolo v roku 2011.