Kopie  IPC web 006

Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f  Občianskeho zákonníka. Bolo založené podpisom zakladateľskej zmluvy a následnou registráciou tromi subjektmi:

 • Prešovský samosprávny kraj
 • Prešovská univerzita
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Sídlo združenia je  Hlavná 139, 080 01 Prešov a je založené na dobu neurčitú.

Cieľom združenia je inštitucionálne zabezpečovanie infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj spolupráce podnikov s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami v regiónoch, pre vzdelávanie pracovnej sily podľa požiadaviek podnikateľov a  posilnenie a rozvoja spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi  na regionálnej a nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Predmetom činnosti združenia je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III, správa inovačných nástrojov, poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov, poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako základu stratégií regionálneho rozvoja, nadväzovanie kontaktov s investormi a zabezpečovanie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou IPC.

Orgány združenia:

Správna rada:

 1. Ing. František Barnáš, Prešovský samosprávny kraj - predseda SR
 2. PaedDr. Miroslav Benko, Prešovský samosprávny kraj - podpredseda SR
 3. Ing. Peter Sokol, Prešovský samosprávny kraj
 4. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 5. Ing. Artúr Benes, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Dozorná rada:

 1. Ing Mária Nováková, Prešovská univerzita v Prešove - predsedkyňa DR
 2. Ing. Peter Molčan, Prešovský samosprávny kraj - podpredseda DR
 3. Ing. Vladimír Jánošík, Prešovský samosprávny kraj

Riaditeľ združenia: doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.