Besedy 27.3-28.3. 2019 – organizácia dvoch mariánskych besied u investičných partnerov projektu v Poľsku. (Debowiec, Kalwaria paclawska). Cieľom týchto besied bolo posilnenie vizibility pútnických miest.

Marec 2019 V poľskej Krynici práve prebieha 4.stretnutie partnerov projektu. Tešíme sa príjemnej atmosfére a prínosným vstupom všetkých partnerov pri budúcom rozvoji Svatomariánskej trasy.

Pracovné stretnutie Medzisektorovej skupiny, na ktoré boli prizvaní mnohí ďalší zástupcovia z oblastných organizácií cestovného ruchu, odboru dopravy PSK, odboru regionálneho rozvoja PSK, zástupcovia farností Ľutina, Litmanová, Gaboltov a Levoča, zástupcovia cyklo-organizácií, ako aj zástupcovia existujúcich pútnických ciest sa konalo 12. -14. februára v Inovačnom partnerskom centre v Prešove.

Cieľom stretnutia bolo zanalyzovať doterajšie výstupy projektu, osobitne s dôrazom na prípr

avu štúdie realizovateľnosti, ako kľúčového dokumentu, ktorý má naštartovať budúce investície v dotknutom regióne.

Experti boli rozdelení do troch pracovných skupín: Duchovný odkaz Svätomariánskej púte, Trasovanie – príprava Evanjelizačnej cesty pútnikov a Očakávaný zážitok a služby pútnikom. V skupine duchovného odkazu účastníci hľadali odpovede na otázky ako: Čo je duchovným odkazom Svätomariánskeho kultu, aké myšlienky, odkazy, hodnoty reprezentuje, uchováva alebo ako sa dá tento odkaz jednoducho formulovať pre veriaceho, hľadajúceho a neveriaceho človeka. Rovnako sa diskutovalo o tom, aká by mala byť rola správcov farností pútnických miest, cirkvi a samosprávy a kde sú ich vzájomné prieniky, alebo akú rolu v novej evanjelizácii pútnikov môže zohrať Svätomariánska cesta.
V skupine, ktorá sa zaoberala trasou, odborníci riešili prioritne návrh testovacej trasy tzv. Evanjelizačnej cesty pútnikov. Tá bude akousi pilotnou trasou, ktorou prejde prvá organizovaná skupinka pútnikom za mariánskou tradíciou. Okrem iného sa diskutovalo o tom, aké parametre má spĺňať trasa pre pešieho pútnika, cyklo a auto pútnika, ktoré služby musia byť poskytované na danej trase, ale aj aké služby potrebuje každý typ pútnika (organizovaný, pútnik, návštevník), akí a ktorí sú miestni dodávatelia služieb a aké sú ich potreby resp. preferencie.

V poslednej zážitkovej skupine bolo iniciovaných množstvo kreatívnych nápadov na zážitkové služby pre pútnikov, na zapojenie miestnych obyvateľov do týchto služieb, ale tiež sa odborníci zhodli na tom, že existujúce služby a najmä zamestnanci v službách majú stále čo zlepšovať.

Výstupy jednotlivých skupín budú spracované do jednotného dokumentu a budú odprezetnované aj kľúčovým zástupcom regionálneho rozvoja.

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa v stredu 5. decembra uskutočnila beseda Náboženský turizmus – Cesta k Bohu a človeku. Išlo o podujatie k projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu), ktoré zastrešovalo Inovačné partnerské centrum (IPC) a Prešovský samosprávny kraj (PSK).

O význame a rozvoji religiózneho turizmu diskutovali účastníci besedy Náboženský turizmus – Cesta k Bohu a človeku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, a to 5. decembra. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti o projektových zámeroch projektu Svätomariánska púť v úzkom prepojení na tému náboženského cestovného ruchu, a to za účasti vybraných predstaviteľov cirkevnej obce.

V rámci besedy boli diskutované témy mediálnej prezentácie náboženského turizmu, ako aj vzťahu cirkvi k turizmu a putovaniu. V kontexte komplexného rozvoja miest, ktoré sú objektom pútnického turizmu, bola prezentovaná Ľutina a Litmanová s poukázaním na ich vývoj a perspektívu. Na uvedené témy nadväzovali ďalšie príspevky o putovaní človeka v židovskej interpretácii textov, konkrétne Hebrejskej biblie.

Podujatia sa zúčastnil aj predseda PSK Milan Majerský, Mons. arcibiskup Ján Babjak či prodekan GTF PU a zároveň poslanec zastupiteľstva PSK Gabrieľ Paľa. Organizátorom besedy bolo IPC a PSK.

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

 

   
   

Besedy - v poradí prvá zo štyroch mariánskych besied s názvom „Potenciál rozvoja pútnického miesta“ (15. november 2018) sa konala v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti o možnostiach komplexného rozvoja miesta, resp. mesta, ktoré je objektom pútnického turizmu.

12. - 13. november 2018, Prešov, Slovakia CE1158_ENTER-transfer & CE_RESTAURA joint event IPC v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovak Business Agency organizovalo spoločný workshop zameraný na podporu firemného nástupníctva.

Organizačné zabezpečenie konferencie s názvom eDeň(13.11.2018), zameranej na  podporu elektromobility. Konferencia bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu Prometeus, ktorý úspešne implementuje Prešovský samosprávny kraj od januára 2017. V diskusných paneloch sa pozornosť zameriavala najmä na témy súčasných trendov elektromobility a využívanie alternatívnych pohonov, ale aj na inovácie a vývoj s poukázaním na príklady overených postupov a dobrej praxe na Slovensku. Pozvanie prijali viacerí rečníci.

Originálne podujatie predstavilo zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Celkovo išlo o 73 rozličných skupín.

19. – 21. 6. 2018, Dubrovnik, Croatia V rámci implementácie projektu sa kolektív riešiteľov zúčastnil na projektovom stretnutí v Dubrovníku, organizovanom projektovým partnerom DUNEA- regionálna rozvojová agentúra, v dňoch 19. - 21. jún 2018. Počas projektového stretnutia sa realizovalo viacero bilaterálnych stretnutí zástupcov IPC a reprezentantov regiónu Dubrovník Neretva. Reprezentanti IPC taktiež prezentovali pracovnú verziu modelu nástupníctva z pozície vedúceho pracovného balíka úloh prvého Tématického balíka.

Prešovský samosprávny kraj priebežne hodnotil dosiahnuté výsledky a progres projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Stalo sa tak  v dňoch 7.-8. júna na pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 13-tich slovenských a  poľských partnerov. Vlajkový projekt , ktorý má podporiť náboženský turizmus, by mal finalizovať v polovici budúceho roku.  

„Svätomariánska púť -  Svetlo z východu je veľmi výnimočný projekt, lebo je v ňom zúčastnených pomerne veľa partnerov zo Slovenska i Poľska. Je preto veľmi osožné, ak sa všetky strany stretnú,  vymenia si skúsenosti, dokážu prijať opatrenia, ktoré si vyžaduje implementácia a naplnenie všetkých ukazovateľov v rámci európskych štrukturálnych fondov. Určite nám všetkým záleží na naplnení všetkých vízií, ktoré si tento projekt na začiatku pomenoval, “ uviedol  na stretnutí predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zároveň dodal, že projekt má za sebou viacero aktivít, tou najočakávanejšou je dobudovanie infraštruktúry na známych pútnických miestach. „Bude to viditeľný a hmatateľný výsledok, ktorý podstatne zjednoduší a uľahčí pobyt návštevníkov, pútnikov na významných miestach spojených s mariánskym kultom na oboch stranách pohraničia,“ povedal M. Majerský. 

S implementáciou projektu začala krajská samospráva už v januári minulého roku s tým, že dokončený by mal byť v polovici roka 2019. Momentálne finišujú prípravy na verejné obstarávania na výber dodávateľov u investičných partnerov. Rozbiehajú sa aj sprievodné podujatia, ktoré majú napomôcť zviditeľniť samotný projekt a jeho myšlienku. Ide o besedy a odborné fóra. Jednou z nich bolo aj umelecko-výtvarné sympózium, organizované Prešovským samosprávnym krajom, počas ktorého umelci z viacerých krajín vytvárali umelecké diela s pútnickou tematikou. Aktuálne kraj pracuje na marketingových dokumentoch a komunikačnej kampani pri vytvorení nového produktu religiózneho turizmu. Medzi zaujímavé iniciatívy bude patriť aj realizácia 3D mappingu a tzv. Evanjelizačnej cesty pútnikov.  Začalo sa aj s propagáciou projektu na rozličných podujatiach, ktoré realizovala KOCR Severovýchod Slovenska ešte v minulom roku, od januára 2018 aj na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Prahe, Brne či Bratislave. Informácie o Svätomariánskej púti dopĺňajú na výstavách a podujatiach zaujímavé propagačné predmety určené turistom - pútnikom, o ktoré je veľký záujem. Počas podujatí je projekt prezentovaný v samostatnom stánku Svätomariánskej púte. Aktuálne organizácia pracuje aj na príprave slovenského obsahu pre bedeker pútnika, ktorý bude obsahovať miesta mariánskeho kultu na slovenskej a poľskej strane. Z dielne KOCR Severovýchod Slovenska bude v rámci projektu pripravená aj projektová pieseň s klipom, pútnické pasy, mobilná aplikácia a prenosná vonkajšia galéria. 

Vlajkový projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur. Peniaze budú použité na budovanie pútnicko-informačných centier, parkovísk, osvetlenia, bezpečnostných kamier a ďalšie stavebné úpravy. 

Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová)  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.