„Vráťme život hradbám“ bol podtitul prvého Informačného dňa projektu „Obnova opevnených miest“, ktorý sa uskutočnil v Prešove dňa 25.9.2020 v rámci konferencie Krajského pamiatkového úradu pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov.

Informačný deň prebiehal formou panelovej diskusie,  v ktorej dostali priestor zástupcovia architektov, urbanistov a pamiatkárov, Prezentovali svoj pohľad na opevnenie ako verejný priestor, na jeho funkciu dnes a na problémy súvisiace s obnovou hradieb.

Projekt „Obnova opevnených miest“  realizuje PSK od augusta 2019 s finančnou podporu programu Interreg Europe. Projekt sa zaoberá problémami a potrebami opevnených miest v našom kraji s cieľom zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych pamiatok - mestských opevnení.

V dňoch 17.-18.09. 2020sa v priestoroch  Inovačného partnerského centra na adrese  Prešov, Hlavná 139 konal seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
Hlavným organizátorom bolo: Národné osvetové centrum. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.
Program podujatia:
 
ŠTVRTOK 17. 9. 2020
 
10.00 – 10.30 Registrácia účastníkov
 
10.30 Otvorenie odborného seminára
– Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Michal Olejár, asistent projektového manažéra IPC, PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
 
1. Blok prednášok:
 
10.30 – 12.00
Násilie voči deťom a mládeži
Mgr. Lenka Lipanová – Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, súdna znalkyňa, Košice
 
12.15 – 13.45
Ty ma musíš milovať alebo psychické týranie
MUDr. Terézia Rosenbergerová – detská psychiatrička, Univerzita L. Pasteura, Košice
 
13.45 – 14.00
Prezentácia vybraných tematických odborných publikácií
 
2. blok:
 
14.30 – 16.00
Finančná gramotnosť a seniori ako riziková skupina.
Dlhy – ako sa o ne starať
Ing. Peter Macinský – Senior Finance Consultant, PROSIGHT Slovensko
 
16.15 – 17.45
Migrácia v kontexte obchodovania s ľuďmi a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
Kpt. JUDr. Lucia Baloghová – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 
18.30 – 20.30
Sprievodný program - Caraffova väznica
 
PIATOK 18. 9. 2020
 
3. BLOK PREDNÁŠOK
 
8.30 – 10.00
Prevencia užívania psychoaktívnych látok a návykových činností v neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – Trojlístok, o. z., Prešov
 
10.15 – 11.30
Radikalizácia náboženstva – možné riziká pre deti a mládež
Mgr. Lucia Grešková, PhD. – cirkevný odbor, Ministerstvo kultúry SR
 
11.45 – 12.45
Sociálna prevencia v činnosti CPPPaP a možnosti spolupráce
PhDr. Viera Hybenová – riaditeľka CPPPaP v Prešove
 
13.00 – 13.30
Moje nie zlu – 17 ročníkov krajskej súťaže v tvorbe komixových príbehov
Iveta Sýkorová – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov – útvar osvetovej činnosti
 
4. Blok prenášok
14.00
Výmena skúseností a príklady dobrej praxe, spätná väzba účastníkov
Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum, Bratislava

Dňa 10. septembra 2020 sa v priestoroch Okresného úradu v Prešove uskutočnil seminár s názvom: Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Cieľom seminára bolo pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bolo aj predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe.

Účastníci odborného seminára sa oboznámili s implementácia zákona č 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukážkami dobrých príkladov z praxe pri integrovaní sociálneho hľadiska do verejných obstarávaní. Medzi diskutujúcimi sa postupne vystriedali zástupcovia:

 • NP ISE - Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky,
 • Rozvojovej agentúry BBSK n.o.,
 • delegát Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku,
 • delegát Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky,
 • predstaviteľ WASCO – družstvo r.s.p.,
 • zástupca stále pracoviská Úradu pre VO v Prešove

Aj touto cestou sa chceme diskutujúcim a organizátorom (Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešove) poďakovať za pozvanie a hlavne za odovzdané poznatky, ktoré sa budeme snažiť využiť v praxi.

Za Inovačné partnerské centrum sa odborného seminára zúčastnili Jozef Šimko a Michal Olejár.

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno).  Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.  

Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova - Štefan Šoltis, Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. Po skončení slávnostného otvorenia mobilnej galérie sa zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska,  spoločne s predstaviteľmi Prešovského  samosprávneho  kraja a za prítomnosti umelcov presunuli do priestorov Inovačného partnerského centra, kde bola prezentovaná samotná tvorba respektíve technika  umelcov v podobe krátkych videí.

ZDROJ: https://www.severovychod.sk/clanok/galeriu-venovanu-marianskemu-kultu-odhalili-verejnosti?fbclid=IwAR1Sfe69ilAe7EomODezfjXnetvptiDtFWSb8eNFQDFK9Jnupt5C6TuMXR8

 

V utorok 30. 06. 2020 sa konalo slávnostné otvorenie Poľského honorárneho konzulátu v priestoroch Inovačného partnerského centra. Za účasti župana Preśovského samosprávneho kraja  Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej bol odovzdaný predstaviteľmi poľskej diplomacie menovaci dekrét honorárnemu konzulovi Poľskej republiky v Prešove Jánovi Hudackému. Sídlo konzulátu: Hlavná 139, 080 01 Prešov

Projekt ENTER-transfer

Inovačné partnerské centrum

Ukončenie projektu ENTER-transfer so sebou prinieslo splnenie očakávaných cieľov, a to v podobe vývoja inovatívnej online platformy a súboru nástrojov podporujúcich nástupníctvo v podmienkach malých a stredných firiem, ktoré sa stáva jedným z významných tém súčasnosti v strednej Európe.

Nakoľko množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti, uvedené výstupy financované Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“ dokážu zefektívniť a zdynamizovať celý proces nástupníctva, ktorý bol počas troch rokov trvania projektu “ENTER-transfer - rozvoj ekonomických a sociálnych inovácií vytvorením prostredia umožňujúceho nástupníctvo firiem“ ústrednou témou.

Na pôde hlavného projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) boli preto oficiálne odprezentované a spustené do užívania projektové výstupy „Enterprise Transfer platforma“ umožňujúca realizáciu nástupníctva firiem na medzinárodnej úrovni a „Toolbox pre podporu nástupníctva“.

Zámerom Inovačného partnerského centra, ako jedného z projektových partnerov konzorcia Enter-transfer, je inštitucionálne zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Online portál spájajúci spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy tak významne prispeje a dokáže akcelerovať  aktivity Inovačného centra v dlhodobom horizonte.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom dva milióny eur bol financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg Stredná Európa“, ktorý poskytol vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Do projektu sa zapojilo osem inštitúcií z piatich piatich krajín EÚ:

 1.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
 2. Inovačné partnerské centrum, Prešov
 3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
 4. Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika
 5. Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko
 6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko
 7. Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva - DUNEA, Chorvátsko
 8. Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

***

V Prešove dňa 15. júna 2020

Jozef Šimko
riaditeľ Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom v IPC

Inovačné partnerské centrum, z.z.p.o. (IPC) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný krízový štáb, prijíma nasledovné kroky:

 

S účinnosťou od 13. marca 2019 Inovačné partnerské centrum až do odvolania uzatvára  priestory Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, 080 01 Prešov, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh. 

Riaditeľ IPC – Mgr. Jozef Šimko, ako štatutárny orgán Inovačného partnerského centra v súlade so stanovami záujmového združenia právnických osôb: Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej aj „koronavírusových ochorení“), z dôvodu eliminácie jeho ďalšieho šírenia a prijatia preventívnych opatrení:

ruší konanie všetkých verejných akcií, zasadnutí vrátane zasadnutí pracovných skupín v priestoroch IPC do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse nájdete aj na novej stránke www.vucpo.sk/koronavirus alebo www.po-kraj.sk/koronavirus

V nedeľu 02. 02. 2020 sa uskutočnilo podujatie zamerané na elektromobilitu, obnoviteľné zdroje a ekológiu pod názvom „Prvý e-salón pod Tatrami“.

Prvý e-salón pod Tatrami ponúkol v rámci obchodného centra MAX v Poprade výstavu plne elektrických, plug-in hybridných a hybridných vozidiel, testovanie elektrických dopravných prostriedkov a talkshow zameranú na elektromobilitu, obnoviteľné zdroje a ekológiu.

Inovačné partnerské centrum na podujatí zastupovali: riaditeľ  Mgr. Jozef ŠIMKO a Mgr. Nella SVETOZAROVOVÁ, PhD., ktorá prezentovala projekt PROMETEUS – Propagácia elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji.

Z príležitosti vstupu do nového desaťročia Inovačné partnerské centrum dňa 9.januára 2020 v krásnych historických priestoroch svojho sídla ponúklo priaznivcom vážnej hudby Novoročný koncert v dramaturgii sopranistky Brigity Tivadarovej a to za sprievodu hudobného telesa Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej. Riaditeľ Inovačného partnerského centra Jozef Šimko v slávnostnom príhovore poprial publiku úspešný vstup do nového roka a nasledovali vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby ako napríklad W. A. Mozart - Ave Verum, Betlehemský príbeh a Modlitba k Panne Márii – (podľa videní sv. Brigity Švédskej), Ave Mária, F. Gruber - Tichá noc.

Koncert sa uskutočnil v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, kde koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová) na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane projekt podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 O projektovej aktivite Inovačného partnerského centra v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") informovala aj Tlačová agentúra Konferencie biskupov Slovenska https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200110035

Zástupcovia Inovačného partnerského centra sa v stredu a vo štvrtok (20. – 21. novembra) zúčastnili informačno-vzdelávacieho seminára Cestovný ruch – Výzva pre váš región, ktorý bol určený pre osoby a subjekty realizujúce sa v oblasti destinačného manažmentu. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia miestnych samospráv, členovia OOCR, hotelieri a ostatní súkromí podnikatelia pracujúci v cestovnom ruchu. Hlavným cieľom seminára, ktoré sa konalo pod patronátom KOCR Severovýchod Slovenska bolo informovať miestnych aktérov v cestovnom ruchu o význame a práci krajskej a oblastnej organizácie cestovného ruchu, osloviť potenciálnych členov OOCR HZaHŠ a informovať o možnostiach a nástrojoch podpory turizmu, ktoré vyplývajú z legislatívy.

KOCR Severovýchod Slovenska prizvala na školenia odborných zástupcov z Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z Oddelenia podpory regionálneho rozvoja cestovného ruchu na Úrade PSK informoval o možnosti čerpania finančných príspevkov Imrich Krajňák. Ďalšie informácie o čerpaní dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR predniesol František Morong, riaditeľ odboru destinačného manažmentu na ministerstve. Inovačno-partnerské centrum v Prešove zastupovali Jozef Šimko(seminár Vranov) a Nella Svetozarovová(seminár Snina).