12. - 13. november 2018, Prešov, Slovakia CE1158_ENTER-transfer & CE_RESTAURA joint event IPC v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovak Business Agency organizovalo spoločný workshop zameraný na podporu firemného nástupníctva.

Organizačné zabezpečenie konferencie s názvom eDeň(13.11.2018), zameranej na  podporu elektromobility. Konferencia bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu Prometeus, ktorý úspešne implementuje Prešovský samosprávny kraj od januára 2017. V diskusných paneloch sa pozornosť zameriavala najmä na témy súčasných trendov elektromobility a využívanie alternatívnych pohonov, ale aj na inovácie a vývoj s poukázaním na príklady overených postupov a dobrej praxe na Slovensku. Pozvanie prijali viacerí rečníci.

Originálne podujatie predstavilo zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Celkovo išlo o 73 rozličných skupín.

19. – 21. 6. 2018, Dubrovnik, Croatia V rámci implementácie projektu sa kolektív riešiteľov zúčastnil na projektovom stretnutí v Dubrovníku, organizovanom projektovým partnerom DUNEA- regionálna rozvojová agentúra, v dňoch 19. - 21. jún 2018. Počas projektového stretnutia sa realizovalo viacero bilaterálnych stretnutí zástupcov IPC a reprezentantov regiónu Dubrovník Neretva. Reprezentanti IPC taktiež prezentovali pracovnú verziu modelu nástupníctva z pozície vedúceho pracovného balíka úloh prvého Tématického balíka.

Prešovský samosprávny kraj priebežne hodnotil dosiahnuté výsledky a progres projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Stalo sa tak  v dňoch 7.-8. júna na pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 13-tich slovenských a  poľských partnerov. Vlajkový projekt , ktorý má podporiť náboženský turizmus, by mal finalizovať v polovici budúceho roku.  

„Svätomariánska púť -  Svetlo z východu je veľmi výnimočný projekt, lebo je v ňom zúčastnených pomerne veľa partnerov zo Slovenska i Poľska. Je preto veľmi osožné, ak sa všetky strany stretnú,  vymenia si skúsenosti, dokážu prijať opatrenia, ktoré si vyžaduje implementácia a naplnenie všetkých ukazovateľov v rámci európskych štrukturálnych fondov. Určite nám všetkým záleží na naplnení všetkých vízií, ktoré si tento projekt na začiatku pomenoval, “ uviedol  na stretnutí predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zároveň dodal, že projekt má za sebou viacero aktivít, tou najočakávanejšou je dobudovanie infraštruktúry na známych pútnických miestach. „Bude to viditeľný a hmatateľný výsledok, ktorý podstatne zjednoduší a uľahčí pobyt návštevníkov, pútnikov na významných miestach spojených s mariánskym kultom na oboch stranách pohraničia,“ povedal M. Majerský. 

S implementáciou projektu začala krajská samospráva už v januári minulého roku s tým, že dokončený by mal byť v polovici roka 2019. Momentálne finišujú prípravy na verejné obstarávania na výber dodávateľov u investičných partnerov. Rozbiehajú sa aj sprievodné podujatia, ktoré majú napomôcť zviditeľniť samotný projekt a jeho myšlienku. Ide o besedy a odborné fóra. Jednou z nich bolo aj umelecko-výtvarné sympózium, organizované Prešovským samosprávnym krajom, počas ktorého umelci z viacerých krajín vytvárali umelecké diela s pútnickou tematikou. Aktuálne kraj pracuje na marketingových dokumentoch a komunikačnej kampani pri vytvorení nového produktu religiózneho turizmu. Medzi zaujímavé iniciatívy bude patriť aj realizácia 3D mappingu a tzv. Evanjelizačnej cesty pútnikov.  Začalo sa aj s propagáciou projektu na rozličných podujatiach, ktoré realizovala KOCR Severovýchod Slovenska ešte v minulom roku, od januára 2018 aj na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Prahe, Brne či Bratislave. Informácie o Svätomariánskej púti dopĺňajú na výstavách a podujatiach zaujímavé propagačné predmety určené turistom - pútnikom, o ktoré je veľký záujem. Počas podujatí je projekt prezentovaný v samostatnom stánku Svätomariánskej púte. Aktuálne organizácia pracuje aj na príprave slovenského obsahu pre bedeker pútnika, ktorý bude obsahovať miesta mariánskeho kultu na slovenskej a poľskej strane. Z dielne KOCR Severovýchod Slovenska bude v rámci projektu pripravená aj projektová pieseň s klipom, pútnické pasy, mobilná aplikácia a prenosná vonkajšia galéria. 

Vlajkový projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur. Peniaze budú použité na budovanie pútnicko-informačných centier, parkovísk, osvetlenia, bezpečnostných kamier a ďalšie stavebné úpravy. 

Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová)  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti. 

Odborné fórum III. v podobe konferencie – Náboženský cestovný ruch (17.5.2018, Spišská kapitula), ktorej výsledkom bolo podpísanie dohody medzi Košickým, Spišským a Prešovským biskupstvom a Prešovským samosprávnym krajom. Cieľom dohody bolo vypracovanie programu pre ekonomickú a propagačnú podporu a rozvoj myšlienky putovania v kraji.

 

Enter session 2018 – V máji roku 2018 Inovačné partnerské centrum ako partner projektu ENTER Trasfer v rámci schémy Interreg Central Europe organizovalo v poradí ďalší ročník úspešného podujatia ENTER Session 2018. Nosnou témou podujatia bol prenos vlastníctva rodinných firiem prioritne MSP za účasti významných stakeholderov v danej problematike.

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: „Databázy pre pútnikov projektu Svätomariánska púť“

Kancelária predsedu Prešovského samosprávneho kraja Vás pozýva na jedinečnú konferenciu eDeň, zameranú na podporu elektromobility na Slovensku, ktorá sa bude konať dňa 8.6.2017 od 09:00 hod. v priestoroch Inoavčného partnerského centra, na Hlavnej 139  v Prešove.