V dňoch 17.-18.09. 2020sa v priestoroch  Inovačného partnerského centra na adrese  Prešov, Hlavná 139 konal seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
Hlavným organizátorom bolo: Národné osvetové centrum. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.
Program podujatia:
 
ŠTVRTOK 17. 9. 2020
 
10.00 – 10.30 Registrácia účastníkov
 
10.30 Otvorenie odborného seminára
– Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Michal Olejár, asistent projektového manažéra IPC, PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
 
1. Blok prednášok:
 
10.30 – 12.00
Násilie voči deťom a mládeži
Mgr. Lenka Lipanová – Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, súdna znalkyňa, Košice
 
12.15 – 13.45
Ty ma musíš milovať alebo psychické týranie
MUDr. Terézia Rosenbergerová – detská psychiatrička, Univerzita L. Pasteura, Košice
 
13.45 – 14.00
Prezentácia vybraných tematických odborných publikácií
 
2. blok:
 
14.30 – 16.00
Finančná gramotnosť a seniori ako riziková skupina.
Dlhy – ako sa o ne starať
Ing. Peter Macinský – Senior Finance Consultant, PROSIGHT Slovensko
 
16.15 – 17.45
Migrácia v kontexte obchodovania s ľuďmi a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
Kpt. JUDr. Lucia Baloghová – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 
18.30 – 20.30
Sprievodný program - Caraffova väznica
 
PIATOK 18. 9. 2020
 
3. BLOK PREDNÁŠOK
 
8.30 – 10.00
Prevencia užívania psychoaktívnych látok a návykových činností v neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – Trojlístok, o. z., Prešov
 
10.15 – 11.30
Radikalizácia náboženstva – možné riziká pre deti a mládež
Mgr. Lucia Grešková, PhD. – cirkevný odbor, Ministerstvo kultúry SR
 
11.45 – 12.45
Sociálna prevencia v činnosti CPPPaP a možnosti spolupráce
PhDr. Viera Hybenová – riaditeľka CPPPaP v Prešove
 
13.00 – 13.30
Moje nie zlu – 17 ročníkov krajskej súťaže v tvorbe komixových príbehov
Iveta Sýkorová – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov – útvar osvetovej činnosti
 
4. Blok prenášok
14.00
Výmena skúseností a príklady dobrej praxe, spätná väzba účastníkov
Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum, Bratislava

Dňa 10. septembra 2020 sa v priestoroch Okresného úradu v Prešove uskutočnil seminár s názvom: Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Cieľom seminára bolo pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bolo aj predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe.

Účastníci odborného seminára sa oboznámili s implementácia zákona č 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukážkami dobrých príkladov z praxe pri integrovaní sociálneho hľadiska do verejných obstarávaní. Medzi diskutujúcimi sa postupne vystriedali zástupcovia:

 • NP ISE - Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky,
 • Rozvojovej agentúry BBSK n.o.,
 • delegát Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku,
 • delegát Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky,
 • predstaviteľ WASCO – družstvo r.s.p.,
 • zástupca stále pracoviská Úradu pre VO v Prešove

Aj touto cestou sa chceme diskutujúcim a organizátorom (Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešove) poďakovať za pozvanie a hlavne za odovzdané poznatky, ktoré sa budeme snažiť využiť v praxi.

Za Inovačné partnerské centrum sa odborného seminára zúčastnili Jozef Šimko a Michal Olejár.

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno).  Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.  

Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova - Štefan Šoltis, Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. Po skončení slávnostného otvorenia mobilnej galérie sa zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska,  spoločne s predstaviteľmi Prešovského  samosprávneho  kraja a za prítomnosti umelcov presunuli do priestorov Inovačného partnerského centra, kde bola prezentovaná samotná tvorba respektíve technika  umelcov v podobe krátkych videí.

ZDROJ: https://www.severovychod.sk/clanok/galeriu-venovanu-marianskemu-kultu-odhalili-verejnosti?fbclid=IwAR1Sfe69ilAe7EomODezfjXnetvptiDtFWSb8eNFQDFK9Jnupt5C6TuMXR8

 

V utorok 30. 06. 2020 sa konalo slávnostné otvorenie Poľského honorárneho konzulátu v priestoroch Inovačného partnerského centra. Za účasti župana Preśovského samosprávneho kraja  Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej bol odovzdaný predstaviteľmi poľskej diplomacie menovaci dekrét honorárnemu konzulovi Poľskej republiky v Prešove Jánovi Hudackému. Sídlo konzulátu: Hlavná 139, 080 01 Prešov

Projekt ENTER-transfer

Inovačné partnerské centrum

Ukončenie projektu ENTER-transfer so sebou prinieslo splnenie očakávaných cieľov, a to v podobe vývoja inovatívnej online platformy a súboru nástrojov podporujúcich nástupníctvo v podmienkach malých a stredných firiem, ktoré sa stáva jedným z významných tém súčasnosti v strednej Európe.

Nakoľko množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti, uvedené výstupy financované Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“ dokážu zefektívniť a zdynamizovať celý proces nástupníctva, ktorý bol počas troch rokov trvania projektu “ENTER-transfer - rozvoj ekonomických a sociálnych inovácií vytvorením prostredia umožňujúceho nástupníctvo firiem“ ústrednou témou.

Na pôde hlavného projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) boli preto oficiálne odprezentované a spustené do užívania projektové výstupy „Enterprise Transfer platforma“ umožňujúca realizáciu nástupníctva firiem na medzinárodnej úrovni a „Toolbox pre podporu nástupníctva“.

Zámerom Inovačného partnerského centra, ako jedného z projektových partnerov konzorcia Enter-transfer, je inštitucionálne zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Online portál spájajúci spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy tak významne prispeje a dokáže akcelerovať  aktivity Inovačného centra v dlhodobom horizonte.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom dva milióny eur bol financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg Stredná Európa“, ktorý poskytol vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Do projektu sa zapojilo osem inštitúcií z piatich piatich krajín EÚ:

 1.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
 2. Inovačné partnerské centrum, Prešov
 3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
 4. Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika
 5. Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko
 6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko
 7. Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva - DUNEA, Chorvátsko
 8. Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

***

V Prešove dňa 15. júna 2020

Jozef Šimko
riaditeľ Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom v IPC

Inovačné partnerské centrum, z.z.p.o. (IPC) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný krízový štáb, prijíma nasledovné kroky:

 

S účinnosťou od 13. marca 2019 Inovačné partnerské centrum až do odvolania uzatvára  priestory Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, 080 01 Prešov, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh. 

Riaditeľ IPC – Mgr. Jozef Šimko, ako štatutárny orgán Inovačného partnerského centra v súlade so stanovami záujmového združenia právnických osôb: Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej aj „koronavírusových ochorení“), z dôvodu eliminácie jeho ďalšieho šírenia a prijatia preventívnych opatrení:

ruší konanie všetkých verejných akcií, zasadnutí vrátane zasadnutí pracovných skupín v priestoroch IPC do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse nájdete aj na novej stránke www.vucpo.sk/koronavirus alebo www.po-kraj.sk/koronavirus

V nedeľu 02. 02. 2020 sa uskutočnilo podujatie zamerané na elektromobilitu, obnoviteľné zdroje a ekológiu pod názvom „Prvý e-salón pod Tatrami“.

Prvý e-salón pod Tatrami ponúkol v rámci obchodného centra MAX v Poprade výstavu plne elektrických, plug-in hybridných a hybridných vozidiel, testovanie elektrických dopravných prostriedkov a talkshow zameranú na elektromobilitu, obnoviteľné zdroje a ekológiu.

Inovačné partnerské centrum na podujatí zastupovali: riaditeľ  Mgr. Jozef ŠIMKO a Mgr. Nella SVETOZAROVOVÁ, PhD., ktorá prezentovala projekt PROMETEUS – Propagácia elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji.

Z príležitosti vstupu do nového desaťročia Inovačné partnerské centrum dňa 9.januára 2020 v krásnych historických priestoroch svojho sídla ponúklo priaznivcom vážnej hudby Novoročný koncert v dramaturgii sopranistky Brigity Tivadarovej a to za sprievodu hudobného telesa Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej. Riaditeľ Inovačného partnerského centra Jozef Šimko v slávnostnom príhovore poprial publiku úspešný vstup do nového roka a nasledovali vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby ako napríklad W. A. Mozart - Ave Verum, Betlehemský príbeh a Modlitba k Panne Márii – (podľa videní sv. Brigity Švédskej), Ave Mária, F. Gruber - Tichá noc.

Koncert sa uskutočnil v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, kde koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová) na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane projekt podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 O projektovej aktivite Inovačného partnerského centra v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") informovala aj Tlačová agentúra Konferencie biskupov Slovenska https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200110035

Zástupcovia Inovačného partnerského centra sa v stredu a vo štvrtok (20. – 21. novembra) zúčastnili informačno-vzdelávacieho seminára Cestovný ruch – Výzva pre váš región, ktorý bol určený pre osoby a subjekty realizujúce sa v oblasti destinačného manažmentu. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia miestnych samospráv, členovia OOCR, hotelieri a ostatní súkromí podnikatelia pracujúci v cestovnom ruchu. Hlavným cieľom seminára, ktoré sa konalo pod patronátom KOCR Severovýchod Slovenska bolo informovať miestnych aktérov v cestovnom ruchu o význame a práci krajskej a oblastnej organizácie cestovného ruchu, osloviť potenciálnych členov OOCR HZaHŠ a informovať o možnostiach a nástrojoch podpory turizmu, ktoré vyplývajú z legislatívy.

KOCR Severovýchod Slovenska prizvala na školenia odborných zástupcov z Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z Oddelenia podpory regionálneho rozvoja cestovného ruchu na Úrade PSK informoval o možnosti čerpania finančných príspevkov Imrich Krajňák. Ďalšie informácie o čerpaní dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR predniesol František Morong, riaditeľ odboru destinačného manažmentu na ministerstve. Inovačno-partnerské centrum v Prešove zastupovali Jozef Šimko(seminár Vranov) a Nella Svetozarovová(seminár Snina).

     Dovoľte nám v mene Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, 080 01 Prešov vyjadriť poďakovanie za možnosť byť plnohodnotným partnerom v rámci akcieNajväčší salón elektrických dopravných prostriedkov na východe, ktorá sa konala v nedeľu 10. novembra 2019 v priestoroch Eperia Shopping Mall Prešov. Z pohľadu aktivít Inovačného partnerského centra hodnotíme podujatie pozitívne s profesionálnym prístupom zo strany organizátorov, prioritne so zameraním sa na popularizáciu témy elektromobility, majúci efektívny dopad na sociálny rozvoj obyvateľov nielen Prešovského samosprávneho kraja.

Zároveň sa chceme poďakovať za dôveru, ktorá bola preukázaná Mgr. Nelle Svetozarovovej, PhD., ktorá v rámci podujatia prezentovala projekt Prometeus a rovnako činnosť Inovačného partnerského centra implementujúceho projekt Prometeus v praxi, ako aj príbuzné aktivity Úradu PSK v rámci podpory elektromobilizácie v regióne. Skutočne si to vážime a veríme , že požiadavky a očakávania spoločnosti Čistá energia boli naplnené. Taktiež sme veľmi radi koordinovali súčinnosť a zastúpenie Mestskej polície Prešov v exteriéri na mieste podujatia. V neposlednom rade nám bolo potešením informovať širokú odbornú ale aj laickú verejnosť o podujatí a to prostredníctvom našich informačných kanálov a priblížiť tak víziu podujatia kompetentným na Úrade PSK.

Veríme, že táto vydarená akcia bola len začiatkom našej partnerskej spolupráce. Veľmi radi sa v budúcnosti stretneme pri ďalších spoločných aktivitách, pri rozvíjaní vzťahov medzi nami ako partnerskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti inovácií na základe otvorenosti a vzájomnej pomoci. Budeme otvorení akýmkoľvek novým nápadom, podnetom, ktoré ako spoľahlivý partner budeme môcť prezentovať na lokálnej úrovni respektíve v rámci celého regiónu.

Inovaćné partnerské centrum na podujatí reprezentovali  Mgr. Nella SVETOZAROVOVA, PhD. a riaditeľ  Mgr. jozef ŠIMKO.