V rámci propagácie projektu GreenFilmTourism sme si pre Vás pripravili Kvíz: FILMOVÉ DEDIČSTVO PREŠOVSKÉHO KRAJA
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 

Milostiplné a pokojné prežitie

vianočných sviatkov a v roku 2022

hojnosť Božieho požehnania, pohody, zdravia a šťastia

Vám a Vašim blízkym želá

Inovačné partnerské centrum.

Jenou z úloh Inovačného partnerského centra, z.z.p.o. v rámci cezhraničného projektu GreenFilmTourism bolo vypracovanie dokumentu ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti CHFKD na území Košického a Žilinského kraja.

Predkladaná analýza je zameraná na identifikáciu bodov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických, stravovacích a ubytovacích objektov. Riešené územie je totožné s vybranými lokalitami Košického kraja (Spiš) a Žilinského kraja (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, časť Považia). Tieto historické regióny sa vyznačujú bohatstvom prírodných krás a kultúrno – historických pamiatok. Nachádzajú sa tu národné parky – TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a NP Slovenský raj. Zasahujú sem chránené krajinné oblasti Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy a mnohé maloplošne chránené územia s cennými druhmi flóry a fauny.

Územie sa vyznačuje obrovským množstvom výnimočných architektonických skvostov – pamiatkami zaradenými do Zoznamu UNESCO, mestskými pamiatkovými rezerváciami, pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry, skanzenmi, hradmi, kaštieľmi a pod. Rovnako hodnotné je aj nehmotné dedičstvo v podobe miestnych podujatí, festivalov, hudobných alebo tanečných tradícií, zvykov a obradov, remesiel a regionálnej kuchyne. Analýza sa vzťahuje na územie Košického a Žilinského kraja v blízkosti trasy filmového kultúrneho dedičstva. Jednotlivé lokality sú situované v rádiuse 10 km od predmetných lokalít. Účelom analýzy je vytvorenie komplementárnej turistickej inšpirácie pre návrh filmovej trasy v rámci projektu GreenFilmTourism a bližšie poznanie daných regiónov.

Celý dokument sa nachádza na tomto LINKU:

https://ipcpo.sk/images/Anal%C3%BDza_objektov_pr%C3%ADrodn%C3%A9ho_a_kult%C3%BArneho_dedi%C4%8Dstva.pdf

Projekt „GreenFilmTourism“ spolufinancovaný z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko -Slovensko 2014-2020

V súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 258/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a s vyhláškou ÚVZ SR č. 259/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok bude vstup na pracovisko IPC (Hlavná 139, Prešv 080 01) povolený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o plnom zaočkovaní, o prekonaní ochorenia Covid-19 a ukončení karantény nie staršej ako 180 dní alebo o negatívnom teste (Ag test platnosť 48 hodín, PCR test platnosť 72 hodín).

Zúčastnili sme sa skvelého workshopu s názvom "SÍDLA A BIODIVERZITA", ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP v Banskej Bystrici.
 
Cieľom workshopu bolo zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity sprostredkovaním informácií, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí. 

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 2/2021  Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Filmové dedičstvo južného Sliezska:

  • Južný subregión Sliezskeho vojvodstva a jeho filmovo-turistický potenciál
  • Film ako základ pre vytvorenie nových turistických atrakcií
  • Práca na ceste filmového dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a trištvrte rokoch úspešne dostáva do svojho konca.

Záverečná konferencia sa vysielala 28.9.2021 priamo z priestorov Prešovského samosprávneho kraja, lead partnera projektu, kde sa osobne nachádzali najvýznamnejší hostia podujatia. Štvorhodinový program otvorili svojimi príhovormi predseda PSK, zástupcovia cirkvi a honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove.

Konferenciu ukončil svojimi slovami Mgr. Jozef Šimko, ktorý poďakoval všetkým účastníkom a partnerom projektu a vyslovil presvedčenie, že pútnický turizmus na Slovensku a najmä v Prešovskom kraji má veľký potenciál. Vyzval preto na spoluprácu, ktorá zabezpečí ďalší rozvoj týchto významných miest ako aj celkový rozvoj pútnického turizmu v regióne.

Nedávno sme sa zúčastnili 3. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie SlovakiaTech 2021
 
SlovakiaTech - je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.
 
Videli sme skvelé inovácie, nabrali sme množstvo nových inšpirácií a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
 
Počas Európskeho týždňa mobility 2021 si Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a Mesto Prešov pre vás pripravili zaujímavé výhody 
 
- SÚŤAŽ o predplatné cestovné lístky v prešovskej MHD
- počas DŇA BEZ ÁUT 22.9.2021 bezplatná MHD pre všetkých cestujúcich 
- zvýhodnené jazdy na elektrokolobežkách 
- bezplatné jazdy na zdieľaných bicykloch 
 
Viac sa môžete dozvedieť TU
Prešovský samosprávny kraj spolu s Inovačným partnerským centrom rozvíja projekt na podporu sociálnej ekonomiky. 
 
Podpora sociálneho podnikania a činnosti sociálnych podnikov prostredníctvom súboru aktivít klastra sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni je reálnou možnosťou ako riešiť rozdielnosti na trhu práce v PSK a pomáha vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.