Zástupcovia opevnených miest a stakeholderi z Prešovského samosprávneho kraja sa 14. januára 2022 stretli online na 5. stretnutí skupiny regionálnych stakeholderov projektu Obnova opevnených miest (RFC), ktorý implementuje PSK, ako člen medzinárodného projektového konzorcia.

            Projektový tím informoval účastníkov o pokroku v projekte RFC a pripravovaných aktivitách. Hlavnou témou stretnutia bol regionálny akčný plán s témou obnovy opevnených miest. Proces prípravy akčného plánu bol prezentovaný zainteresovaným stranám projektu zhotoviteľom akčného plánu.

            Po prezentácii nasledovala diskusia, do ktorej sa účastníci aktívne zapojili a prisľúbili spoluprácu pri tvorbe Akčného plánu projektu, čo svedčí o veľkom záujme o tému obnovy opevnení.

https://www.interregeurope.eu/rfc/

V rámci propagácie projektu GreenFilmTourism sme si pre Vás pripravili Kvíz: FILMOVÉ DEDIČSTVO PREŠOVSKÉHO KRAJA
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 

Milostiplné a pokojné prežitie

vianočných sviatkov a v roku 2022

hojnosť Božieho požehnania, pohody, zdravia a šťastia

Vám a Vašim blízkym želá

Inovačné partnerské centrum.

Jenou z úloh Inovačného partnerského centra, z.z.p.o. v rámci cezhraničného projektu GreenFilmTourism bolo vypracovanie dokumentu ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti CHFKD na území Košického a Žilinského kraja.

Predkladaná analýza je zameraná na identifikáciu bodov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických, stravovacích a ubytovacích objektov. Riešené územie je totožné s vybranými lokalitami Košického kraja (Spiš) a Žilinského kraja (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, časť Považia). Tieto historické regióny sa vyznačujú bohatstvom prírodných krás a kultúrno – historických pamiatok. Nachádzajú sa tu národné parky – TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a NP Slovenský raj. Zasahujú sem chránené krajinné oblasti Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy a mnohé maloplošne chránené územia s cennými druhmi flóry a fauny.

Územie sa vyznačuje obrovským množstvom výnimočných architektonických skvostov – pamiatkami zaradenými do Zoznamu UNESCO, mestskými pamiatkovými rezerváciami, pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry, skanzenmi, hradmi, kaštieľmi a pod. Rovnako hodnotné je aj nehmotné dedičstvo v podobe miestnych podujatí, festivalov, hudobných alebo tanečných tradícií, zvykov a obradov, remesiel a regionálnej kuchyne. Analýza sa vzťahuje na územie Košického a Žilinského kraja v blízkosti trasy filmového kultúrneho dedičstva. Jednotlivé lokality sú situované v rádiuse 10 km od predmetných lokalít. Účelom analýzy je vytvorenie komplementárnej turistickej inšpirácie pre návrh filmovej trasy v rámci projektu GreenFilmTourism a bližšie poznanie daných regiónov.

Celý dokument sa nachádza na tomto LINKU:

https://ipcpo.sk/images/Anal%C3%BDza_objektov_pr%C3%ADrodn%C3%A9ho_a_kult%C3%BArneho_dedi%C4%8Dstva.pdf

Projekt „GreenFilmTourism“ spolufinancovaný z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko -Slovensko 2014-2020

V súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 258/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a s vyhláškou ÚVZ SR č. 259/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok bude vstup na pracovisko IPC (Hlavná 139, Prešv 080 01) povolený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o plnom zaočkovaní, o prekonaní ochorenia Covid-19 a ukončení karantény nie staršej ako 180 dní alebo o negatívnom teste (Ag test platnosť 48 hodín, PCR test platnosť 72 hodín).

Zúčastnili sme sa skvelého workshopu s názvom "SÍDLA A BIODIVERZITA", ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP v Banskej Bystrici.
 
Cieľom workshopu bolo zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity sprostredkovaním informácií, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí. 

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 2/2021  Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Filmové dedičstvo južného Sliezska:

  • Južný subregión Sliezskeho vojvodstva a jeho filmovo-turistický potenciál
  • Film ako základ pre vytvorenie nových turistických atrakcií
  • Práca na ceste filmového dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a trištvrte rokoch úspešne dostáva do svojho konca.

Záverečná konferencia sa vysielala 28.9.2021 priamo z priestorov Prešovského samosprávneho kraja, lead partnera projektu, kde sa osobne nachádzali najvýznamnejší hostia podujatia. Štvorhodinový program otvorili svojimi príhovormi predseda PSK, zástupcovia cirkvi a honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove.

Konferenciu ukončil svojimi slovami Mgr. Jozef Šimko, ktorý poďakoval všetkým účastníkom a partnerom projektu a vyslovil presvedčenie, že pútnický turizmus na Slovensku a najmä v Prešovskom kraji má veľký potenciál. Vyzval preto na spoluprácu, ktorá zabezpečí ďalší rozvoj týchto významných miest ako aj celkový rozvoj pútnického turizmu v regióne.

Nedávno sme sa zúčastnili 3. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie SlovakiaTech 2021
 
SlovakiaTech - je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.
 
Videli sme skvelé inovácie, nabrali sme množstvo nových inšpirácií a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
 
Počas Európskeho týždňa mobility 2021 si Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a Mesto Prešov pre vás pripravili zaujímavé výhody 
 
- SÚŤAŽ o predplatné cestovné lístky v prešovskej MHD
- počas DŇA BEZ ÁUT 22.9.2021 bezplatná MHD pre všetkých cestujúcich 
- zvýhodnené jazdy na elektrokolobežkách 
- bezplatné jazdy na zdieľaných bicykloch 
 
Viac sa môžete dozvedieť TU