Úvod:
Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu žiadateľov a inštitúcií s vedecko – výskumnými kapacitami na menších spoločných projektoch. Inovačný voucher je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešiteľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľ:
Cieľom je podporiť žiadateľov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s výskumno–vývojovými pracoviskami.

Realizátor podpory:
Inovačné partnerské centrum Prešov.

Riešiteľ:
Riešiteľom je verejná vysoká škola so sídlom s Prešovskom samosprávnom kraji.

Žiadateľ - príjemca voucheru:

  • právnické osoby spĺňajúce definíciu malého a stredného podniku, ďalej neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré majú sídlo na území PSK, ktorí vykonávajú činnosť na území PSK alebo poskytujú služby obyvateľom PSK  a ktorých PSK nie je zakladateľom,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území PSK a pôsobia, vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK.

Výška podpory:
Podpora poskytnutá realizátorom podpory jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% oprávnených výdavkov. Hodnota podpory na jeden voucher je max. 3000 €. Celková čiastka pre rok 2022 je 24 000 €.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o Inovačný voucher podávajú žiadatelia na základe výzvy, v elektronickej forme.
Žiadosť pozostáva z vyplneného formulára žiadosti a dokumentov požadovaných ako povinné prílohy pri predložení žiadosti.
V elektronickej podobe je potrebné zaslať žiadosť s požadovanými prílohami e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., do predmetu je potrebné napísať „Inovačné vouchre 2022“

Termín podávania žiadostí: 20.5.2022 – 20.6.2022
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum odoslania žiadosti s prílohami v elektronickej podobe.

Časový harmonogram realizácie:
Podanie žiadosti: do 20.6.2022
Zverejnenie úspešných žiadateľov: do 30.6.2022
Realizácia projektu: maximálne 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory.

Povinné prílohy pri predložení žiadosti:

  • Ponukový list
  • Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia dotácie
  • Výpis z obchodného registra, resp. z obdobného registra, nie starší ako 90 kalendárnych dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Ďalšie informácie:
Na poskytnutie Inovačného vouchera nie je právny nárok.

Kontakt:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
Mgr. Jozef Šimko, RNDr. Ivanna Šipošová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 919 131 337