Zástupcovia opevnených miest a stakeholderi z Prešovského samosprávneho kraja sa 14. januára 2022 stretli online na 5. stretnutí skupiny regionálnych stakeholderov projektu Obnova opevnených miest (RFC), ktorý implementuje PSK, ako člen medzinárodného projektového konzorcia.

            Projektový tím informoval účastníkov o pokroku v projekte RFC a pripravovaných aktivitách. Hlavnou témou stretnutia bol regionálny akčný plán s témou obnovy opevnených miest. Proces prípravy akčného plánu bol prezentovaný zainteresovaným stranám projektu zhotoviteľom akčného plánu.

            Po prezentácii nasledovala diskusia, do ktorej sa účastníci aktívne zapojili a prisľúbili spoluprácu pri tvorbe Akčného plánu projektu, čo svedčí o veľkom záujme o tému obnovy opevnení.

https://www.interregeurope.eu/rfc/