Jenou z úloh Inovačného partnerského centra, z.z.p.o. v rámci cezhraničného projektu GreenFilmTourism bolo vypracovanie dokumentu ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti CHFKD na území Košického a Žilinského kraja.

Predkladaná analýza je zameraná na identifikáciu bodov prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických, stravovacích a ubytovacích objektov. Riešené územie je totožné s vybranými lokalitami Košického kraja (Spiš) a Žilinského kraja (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, časť Považia). Tieto historické regióny sa vyznačujú bohatstvom prírodných krás a kultúrno – historických pamiatok. Nachádzajú sa tu národné parky – TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a NP Slovenský raj. Zasahujú sem chránené krajinné oblasti Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy a mnohé maloplošne chránené územia s cennými druhmi flóry a fauny.

Územie sa vyznačuje obrovským množstvom výnimočných architektonických skvostov – pamiatkami zaradenými do Zoznamu UNESCO, mestskými pamiatkovými rezerváciami, pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry, skanzenmi, hradmi, kaštieľmi a pod. Rovnako hodnotné je aj nehmotné dedičstvo v podobe miestnych podujatí, festivalov, hudobných alebo tanečných tradícií, zvykov a obradov, remesiel a regionálnej kuchyne. Analýza sa vzťahuje na územie Košického a Žilinského kraja v blízkosti trasy filmového kultúrneho dedičstva. Jednotlivé lokality sú situované v rádiuse 10 km od predmetných lokalít. Účelom analýzy je vytvorenie komplementárnej turistickej inšpirácie pre návrh filmovej trasy v rámci projektu GreenFilmTourism a bližšie poznanie daných regiónov.

Celý dokument sa nachádza na tomto LINKU:

https://ipcpo.sk/images/Anal%C3%BDza_objektov_pr%C3%ADrodn%C3%A9ho_a_kult%C3%BArneho_dedi%C4%8Dstva.pdf

Projekt „GreenFilmTourism“ spolufinancovaný z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A

Poľsko -Slovensko 2014-2020