Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 2/2021  Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Filmové dedičstvo južného Sliezska:

  • Južný subregión Sliezskeho vojvodstva a jeho filmovo-turistický potenciál
  • Film ako základ pre vytvorenie nových turistických atrakcií
  • Práca na ceste filmového dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.