Prešovský samosprávny kraj spolu s Inovačným partnerským centrom rozvíja projekt na podporu sociálnej ekonomiky. 
 
Podpora sociálneho podnikania a činnosti sociálnych podnikov prostredníctvom súboru aktivít klastra sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni je reálnou možnosťou ako riešiť rozdielnosti na trhu práce v PSK a pomáha vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.