Otvorenie 3. hodnotiaceho kola rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o podnikateľské subjekty z okresov Humenné a Medzilaborce.
 
Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja potenciálu cestovného ruchu vybraných okresov PSK prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu / služby na trh cestovného ruchu.

 Základné informácie:

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 30.04.2021
Max. intenzita pomoci (nenávratný finančný príspevok): max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Minimálna výška NFP na projekt: 35 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia: FO a  PO (osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia)
 
Príklady oprávnených aktivít projektu:
- hotelové, turistické a iné krátkodobé ubytovanie
- rekonštrukčné práce (nezahŕňa výstavbu nových budov), výdavky na zmenu dokončenej stavby a drobné stavby
- prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb ( letné / zimné športy )
- služby týkajúce sa telesnej pohody, prevádzka športových zariadení
- vydávanie publikácií, kníh, periodík, brožúr, letákov a iné nakladateľské činnosti
- výroba suvenírov, dekoratívnych a spomienkových predmetov
- tvorba a úprava webového sídla, obstaranie reklamných predmetov a iné
 
Všetky ostatné dôležité dokumenty a informácie nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:
 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/