Enter session 2018 – V máji roku 2018 Inovačné partnerské centrum ako partner projektu ENTER Trasfer v rámci schémy Interreg Central Europe organizovalo v poradí ďalší ročník úspešného podujatia ENTER Session 2018. Nosnou témou podujatia bol prenos vlastníctva rodinných firiem prioritne MSP za účasti významných stakeholderov v danej problematike.