Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: „Databázy pre pútnikov projektu Svätomariánska púť“