PREČO KREATÍVNY PRIEMYSEL?

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Prešov pripravuje koncept nového Centra kreatívneho priemyslu, ktoré má za cieľ podporiť viaceré odvetvia kreatívneho priemyslu a do budúcna vytvoriť nové pracovné miesta. Obe strany podpísali dňa 21.2.2017 Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazali spolupracovať pri príprave regionálneho kreatívneho centra v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu, špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Na podujatí ENTER session 2017 sa diskutovalo okrem iného aj o tom, ako by takéto centrum malo fungovať, kto sú kľúčoví hráči v kreatívnej oblasti Prešovského kraja ale aj o tom, ako je podporovaná táto oblasť aj v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska.

Fotodokumentáciu z podujatia nájdete na tomto linku.