Projekt Prometeus (PROMotionofEmobiliTyin EU regionS - Propagácia e-mobility v EU regiónoch) sa zaoberá témou e-mobility. Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť e-mobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu. Podpora e-mobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to: obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti.

Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja. Na základe informácií od partnerov projektu sa dá predpokladať, že pôjde o tieto opatrenia:

 • Integrácia - mobility v stratégiách / plánoch / programové stimuly,
 • zvyšovanie povedomia,
 • výskum a inovácie.

Tieto akcie budú navrhované a realizované pomocou mobilizácie kľúčových zástupcov e-mobility v každej krajine, čo uľahčí a usmerní verejné a súkromné investície a zvyšovanie povedomia medzi obyvateľstvom, podnikateľským sektorom a ďalšími aktérmi potýkajúcimi sa s e-mobilitou.

Partnermi projektu sú:

 1. Ministerstvo dopravy a infraštruktúry  (Malta) – hlavný partner
 2. Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko)
 3. Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko)
 4. Región Lazio (Taliansko)
 5. Prešovský samosprávny kraj (Slovensko)
 6. Poliedra (Taliansko) – poradenský partner

V rámci aktivít sa budú realizovať:

 • Medzinárodné workshopy, počas ktorých budú partneri a zainteresované strany prezentovať a diskutovať o procese a výsledkoch projektu.
 • Návštevy v teréne, kde budú prezentované konkrétne projekty alebo osvedčené postupy na e-mobilitu v danom regióne.
 • Regionálne workhsopy, na ktorých budú  prezentované  výsledky z medziregionálnych stretnutí širšiemu publiku a naopak budú získané nové regionálne/miestne podnety.
 • Semináre a osvetové akcie
 • Bilaterálne meetingy sa budú konať pri ostatných väčších aktivitách aby sa šetrili náklady na cestovanie.
 • Účasť na vzdelávacej platforme.
 • Účasť v európskych akciách na podporu výmeny poznatkov s výskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, asociáciami.

Rozpočet projektu je:

1 419 165,- eur.

Trvanie projektu:

1.1.2017 – 30.6.2021

InterregEurope