Webinár „Inovácie v samosprávnych krajoch“ bol podujatím zameraným na podporu inovácií, výmenu skúseností a hľadanie spolupráce v oblasti inovácií v rámci ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku.

Samosprávne kraje hrajú kľúčovú rolu v zmysle svojich kompetencií v oblasti stredných škôl, dopravy, kultúrnych zariadení atď. Podujatie slúžilo ako platforma na výmenu príkladov dobrej praxe a prezentáciu projektov ktoré samosprávne kraje implementujú samostatne alebo v spolupráci so SIEA. Aktuálne je v procese príprava plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov, kde analýzy vytvorené projektom inovujme.sk prinášajú nový rozmer a pohľad na inovačný potenciál krajov. Diskusia priniesla možnosti zberu a využívania dát pre potreby samosprávneho kraja.

Preśovský samosprávny kraj zastupoval riaditeľ Inovačného partnerského centra v Prešove Mgr. Jozef Šimko.

Otvorenie 3. hodnotiaceho kola rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o podnikateľské subjekty z okresov Humenné a Medzilaborce.
 
Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja potenciálu cestovného ruchu vybraných okresov PSK prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu / služby na trh cestovného ruchu.

 Základné informácie:

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 30.04.2021
Max. intenzita pomoci (nenávratný finančný príspevok): max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Minimálna výška NFP na projekt: 35 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia: FO a  PO (osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia)
 
Príklady oprávnených aktivít projektu:
- hotelové, turistické a iné krátkodobé ubytovanie
- rekonštrukčné práce (nezahŕňa výstavbu nových budov), výdavky na zmenu dokončenej stavby a drobné stavby
- prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb ( letné / zimné športy )
- služby týkajúce sa telesnej pohody, prevádzka športových zariadení
- vydávanie publikácií, kníh, periodík, brožúr, letákov a iné nakladateľské činnosti
- výroba suvenírov, dekoratívnych a spomienkových predmetov
- tvorba a úprava webového sídla, obstaranie reklamných predmetov a iné
 
Všetky ostatné dôležité dokumenty a informácie nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:
 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

V piatok 27.11.2020 sa uskutočnilo prve online stretnutie partnerov projektu GreenFilmTourism, kde sme si spolu s našimi partnermi z Poľska a Slovenska zadefinovali úlohy na najbližšie obdobie. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Projekt PROMETEUS spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe sa nachádza v druhej – implementačnej fáze. O dosiahnutých výsledkoch a príkladoch dobrej praxe v rámci projektu informuje správa zverejnená na webe MH SR. https://www.mhsr.sk/uploads/files/xu4njvq6.pdf

Inovačné partnerské centrum vstupuje do ďalšieho projektu s názvom GreenFilmTourism. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

Počet ostatných partnerov: 5

 PW / VP: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

 P1: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 P2: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie 

 P3: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 P4: Inovačné partnerské centrum, Prešov 

 P5: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Začiatok projektu: 01. 11. 2020

Ukončenie projektu:31. 10. 2022

Celková hodnota projektu: 908 568,36 €        

Financovanie z prostriedkov EFRR: 772 283,09 €

Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 135 513,80 €

 Financovanie:

 • EFRR: 85% - 115 186,73 €
 • Štátny rozpočet: 5% - 6787,69 €
 • Iné štátne verejné prostriedky: 9,99% - 13 539,38 €

 Hlavný cieľ projektu:

 Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

 • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Projektové aktivity/Vecné úlohy:

 • Vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti v troch jazykoch (PL, SK, ENG)
 • Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti
 • Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva
 • Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničnej oblasti
 • Propagácia projektu (Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu)
 • Riadenie projektu

 

Výsledky projektu:

Projekt vytvára pridanú hodnotu na oboch stranách hranice v celej oblasti PL-SR. Vďaka projektu dochádza k vytvorenie integrovaného systému informácií, vzdelávania a propagácie filmového dedičstva v oblasti cezhraničnej spolupráce. Projekt prispeje ku konkurencie schopnosti pohraničných regiónov, k budovaniu znalostnej ekonomiky, tvorivých odvetví a služieb a zvýši kvantitu a kvalitu cezhraničných iniciatív. Projekt pomôže obyvateľom periférnych prihraničných oblastí vytvárať nové a posilňovať stabilne existujúce pracovné miesta, čo prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľstva v prihraničných regiónoch. Pridanou hodnotou projektu, ku ktorej dôjde na oboch stranách hranice je zvýšenie počtu turistov v súvislosti so zvýšením viditeľnosti a príťažlivosti pohraničných oblastí PL-SR. Okrem toho bude prínosom zvýšenie počtu filmových a televíznych produkcií pomocou noriem a usmernení, ktoré uprednostňujú ochranu a zachovanie prírodného prostredia.

Výsledky pre miestnu spoločnosť:

 • Lepšia identifikácia osôb s miestom pôvodu a pobytu.
 • Zvyšovanie povedomia o hodnote a atraktívnosti vlastného regiónu.
 • Nové pracoviská – aktivácia existujúcich a vytváranie nových.
 • Zlepšenie kvality života – zvýšenie počtu turistov povedie k posilneniu tejto oblasti, menej zásahov do prostredia zvýši pohodlie obyvateľov.
 • Zvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúry.

Ďalšie výstupy:

 • Zvýšenú motiváciu vybrať si turistickú motiváciu týkajúcu sa miest, prírodných a kultúrnych pamiatok vo filmoch.
 • Zvýšenú spokojnosť turistov s poskytovaním nových produktov cestovného ruchu zvýšenú prepojenosť cestovného ruchu a súvisiacich služieb v danej oblasti.
 • Rozšírená turistická ponuka ponúkajúca viac príležitostí na voľný čas a kombináciu rekreácie s vzdelávacími aktivitami na zachovanie, propagáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Jasne stanovené normy a usmernenia pre filmový a televízny sektor o ochrane a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vstup do projektu potvrdil svojim podpisom na zmluve riaditeľ IPC Mgr. Jozef Šimko v piatok 9.10. 2020 na pôde Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove.

„Vráťme život hradbám“ bol podtitul prvého Informačného dňa projektu „Obnova opevnených miest“, ktorý sa uskutočnil v Prešove dňa 25.9.2020 v rámci konferencie Krajského pamiatkového úradu pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov.

Informačný deň prebiehal formou panelovej diskusie,  v ktorej dostali priestor zástupcovia architektov, urbanistov a pamiatkárov, Prezentovali svoj pohľad na opevnenie ako verejný priestor, na jeho funkciu dnes a na problémy súvisiace s obnovou hradieb.

Projekt „Obnova opevnených miest“  realizuje PSK od augusta 2019 s finančnou podporu programu Interreg Europe. Projekt sa zaoberá problémami a potrebami opevnených miest v našom kraji s cieľom zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych pamiatok - mestských opevnení.

V dňoch 17.-18.09. 2020sa v priestoroch  Inovačného partnerského centra na adrese  Prešov, Hlavná 139 konal seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
Hlavným organizátorom bolo: Národné osvetové centrum. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.
Program podujatia:
 
ŠTVRTOK 17. 9. 2020
 
10.00 – 10.30 Registrácia účastníkov
 
10.30 Otvorenie odborného seminára
– Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Michal Olejár, asistent projektového manažéra IPC, PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
 
1. Blok prednášok:
 
10.30 – 12.00
Násilie voči deťom a mládeži
Mgr. Lenka Lipanová – Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, súdna znalkyňa, Košice
 
12.15 – 13.45
Ty ma musíš milovať alebo psychické týranie
MUDr. Terézia Rosenbergerová – detská psychiatrička, Univerzita L. Pasteura, Košice
 
13.45 – 14.00
Prezentácia vybraných tematických odborných publikácií
 
2. blok:
 
14.30 – 16.00
Finančná gramotnosť a seniori ako riziková skupina.
Dlhy – ako sa o ne starať
Ing. Peter Macinský – Senior Finance Consultant, PROSIGHT Slovensko
 
16.15 – 17.45
Migrácia v kontexte obchodovania s ľuďmi a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
Kpt. JUDr. Lucia Baloghová – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 
18.30 – 20.30
Sprievodný program - Caraffova väznica
 
PIATOK 18. 9. 2020
 
3. BLOK PREDNÁŠOK
 
8.30 – 10.00
Prevencia užívania psychoaktívnych látok a návykových činností v neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – Trojlístok, o. z., Prešov
 
10.15 – 11.30
Radikalizácia náboženstva – možné riziká pre deti a mládež
Mgr. Lucia Grešková, PhD. – cirkevný odbor, Ministerstvo kultúry SR
 
11.45 – 12.45
Sociálna prevencia v činnosti CPPPaP a možnosti spolupráce
PhDr. Viera Hybenová – riaditeľka CPPPaP v Prešove
 
13.00 – 13.30
Moje nie zlu – 17 ročníkov krajskej súťaže v tvorbe komixových príbehov
Iveta Sýkorová – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov – útvar osvetovej činnosti
 
4. Blok prenášok
14.00
Výmena skúseností a príklady dobrej praxe, spätná väzba účastníkov
Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum, Bratislava

Dňa 10. septembra 2020 sa v priestoroch Okresného úradu v Prešove uskutočnil seminár s názvom: Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Cieľom seminára bolo pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bolo aj predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe.

Účastníci odborného seminára sa oboznámili s implementácia zákona č 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukážkami dobrých príkladov z praxe pri integrovaní sociálneho hľadiska do verejných obstarávaní. Medzi diskutujúcimi sa postupne vystriedali zástupcovia:

 • NP ISE - Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky,
 • Rozvojovej agentúry BBSK n.o.,
 • delegát Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku,
 • delegát Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky,
 • predstaviteľ WASCO – družstvo r.s.p.,
 • zástupca stále pracoviská Úradu pre VO v Prešove

Aj touto cestou sa chceme diskutujúcim a organizátorom (Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešove) poďakovať za pozvanie a hlavne za odovzdané poznatky, ktoré sa budeme snažiť využiť v praxi.

Za Inovačné partnerské centrum sa odborného seminára zúčastnili Jozef Šimko a Michal Olejár.

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno).  Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.  

Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova - Štefan Šoltis, Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. Po skončení slávnostného otvorenia mobilnej galérie sa zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska,  spoločne s predstaviteľmi Prešovského  samosprávneho  kraja a za prítomnosti umelcov presunuli do priestorov Inovačného partnerského centra, kde bola prezentovaná samotná tvorba respektíve technika  umelcov v podobe krátkych videí.

ZDROJ: https://www.severovychod.sk/clanok/galeriu-venovanu-marianskemu-kultu-odhalili-verejnosti?fbclid=IwAR1Sfe69ilAe7EomODezfjXnetvptiDtFWSb8eNFQDFK9Jnupt5C6TuMXR8

 

V utorok 30. 06. 2020 sa konalo slávnostné otvorenie Poľského honorárneho konzulátu v priestoroch Inovačného partnerského centra. Za účasti župana Preśovského samosprávneho kraja  Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej bol odovzdaný predstaviteľmi poľskej diplomacie menovaci dekrét honorárnemu konzulovi Poľskej republiky v Prešove Jánovi Hudackému. Sídlo konzulátu: Hlavná 139, 080 01 Prešov