Záujmové združenie právnických osôb  Inovačné partnerské centrum, v zmysle „ Výzvy na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu"  dáva na vedomie, že na základe formálnej a vecnej kontroly  Žiadostí o Inovačný voucher, splnili všetky požiadavky a kritéria stanovené vo "Výzve na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu" títo žiadatelia:

 

Názov:                               BAMIDA s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  Košická 28, 08001 Prešov

IČO:                                  36777889

IČ DPH:                            SK2022392372

Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:             Ľuboš Baran, konatel'    

 

Názov:                              MKM SK s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  M.R. Štefánika 4, 882 21 Veľký Šariš

IČO:                                  36477419

IČ DPH:                            SK2020009189

Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:              Ing. Jozef Beňa, konatel' 

 

Názov:                             PRIEMYSELNÝ PARK ŠALGOVÍK s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Konštantínová 6, 080 01 Prešov

IČO:                                 52 311 392

Právna forma:                 spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:            Mgr. Radovan Cuper, konatel'

 

Názov:                              TVK, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  Solivarská 1/A, 080 01 Prešov

IČO:                                  36464121

IČ DPH:                            SK2020012456

Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:              Ing. Vladimír Kocvár, konatel'  

Úvod:
Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu žiadateľov a inštitúcií s vedecko – výskumnými kapacitami na menších spoločných projektoch. Inovačný voucher je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešiteľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľ:
Cieľom je podporiť žiadateľov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s výskumno–vývojovými pracoviskami.

Realizátor podpory:
Inovačné partnerské centrum Prešov.

Riešiteľ:
Riešiteľom je verejná vysoká škola so sídlom s Prešovskom samosprávnom kraji.

Žiadateľ - príjemca voucheru:

  • právnické osoby spĺňajúce definíciu malého a stredného podniku, ďalej neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré majú sídlo na území PSK, ktorí vykonávajú činnosť na území PSK alebo poskytujú služby obyvateľom PSK  a ktorých PSK nie je zakladateľom,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území PSK a pôsobia, vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK.

Výška podpory:
Podpora poskytnutá realizátorom podpory jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% oprávnených výdavkov. Hodnota podpory na jeden voucher je max. 3000 €. Celková čiastka pre rok 2022 je 24 000 €.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o Inovačný voucher podávajú žiadatelia na základe výzvy, v elektronickej forme.
Žiadosť pozostáva z vyplneného formulára žiadosti a dokumentov požadovaných ako povinné prílohy pri predložení žiadosti.
V elektronickej podobe je potrebné zaslať žiadosť s požadovanými prílohami e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., do predmetu je potrebné napísať „Inovačné vouchre 2022“

Termín podávania žiadostí: 20.5.2022 – 20.6.2022
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum odoslania žiadosti s prílohami v elektronickej podobe.

Časový harmonogram realizácie:
Podanie žiadosti: do 20.6.2022
Zverejnenie úspešných žiadateľov: do 30.6.2022
Realizácia projektu: maximálne 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory.

Povinné prílohy pri predložení žiadosti:

  • Ponukový list
  • Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia dotácie
  • Výpis z obchodného registra, resp. z obdobného registra, nie starší ako 90 kalendárnych dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Ďalšie informácie:
Na poskytnutie Inovačného vouchera nie je právny nárok.

Kontakt:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
Mgr. Jozef Šimko, RNDr. Ivanna Šipošová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 919 131 337

 

 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Aj Inovačné partnerské centrum prostredníctvom projektu GreenFilmTourism vytvára trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu.

Dúfame, že ste si filmové kvízy užili tak veľmi ako my. Prinášame Vám posledný, v poradí desiaty filmový kvíz, k projektu GreenFilm Tourism, s názvom: FILMOVÁ HUDBA
 
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 
 

Milostiplné, požehnané a pokojné prežitie

veľkonočných sviatkov

Vám a Vašim blízkym želá

Inovačné partnerské centrum.

Po tohtoročnom odovzdávaní známych filmových cien OSCAR, Vám prinášame filmový kvíz, k projektu GreenFilm Tourism, s názvom: OSCAROVÉ FILMY
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 

Náš kolega sa pred nedávnom v Ubli, na hraničnom priechode, stretol s krízovým štábom. Pomáha zo všetkých síl a monitoruje situáciu. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

V Ubli na krízovom štábe, vo vnútri hasičského auta. Situácia na hraničnom priechode a v Ubli je stabilizovaná, počet utečencov sa za deň sa zmenšuje. Ale na ukrajinskej strane - Zakarpati, je veľké množstvo vojnových uprchlikov, ktorí čakajú ako sa vojnová situácia bude ďalej vyvíjať. Spolupráca samospráv, hlavne obce Ubľa - p. starostky Sirkovej, PSK, charity, dobrovoľníkov, Červeného kríža, neziskoviek, mobilných operátorov, záchranárov, vojakov, policie...je v Ubli výborná! Ďakujeme! 

Sme tu zas s filmovým kvízom v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: KULTÚRNE BOHATSTVO
 
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 
LINK NA KVÍZ: 
Situácia na Ukrajine sa dotýka aj Prešovského samosprávneho kraja a Inovačného partnerského centra.
 
Nedávno sa náš kolega stretol s Rómskym vzdelávacím fondom v Prešove, s ktorým hľadali možné prieniky pomoci a spolupráce. 
 
Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.
Opäť nový filmový kvíz v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: ANIMOVANÉ FILMY
 
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.